اتاق مسقف چادری

اتاق مسقف چادری

اتاق سازی محمد

اتاق مسقف چادری

قیمت اتاق مسقف چادری

ده ملیون تومان

مشخصات اتاق مسقف چادری

پل های زیر اتاق ناودانی۸

ورق کف ۳میل

لولاهای زیر در ماموتی

لولاهای درب عقب ماموتی و یخچالی

نگهدارنده درب عقب

سپر بلغاری

دستگیره هایه درب عقب ترانزیتی

تیرک های سقف متحرک

نصب چادر کره ای و بلجیکی

رنگ اتومبیلی

جعبه ۸۰ سانتی

نصب زاپاس بند

نصب گلگیر

نصب چراغ خطر با طراحی جدید